duurzaamheid

Duurzaamheid

Als vooruitstrevend en betrokken bedrijf staan we midden in de samenleving. Gecertificeerde materialen, verantwoord energiegebruik en hergebruik van grondstoffen zijn voor ons vanzelfsprekend. Maar ook op maatschappelijk gebied nemen we onze verantwoordelijkheid. We leiden leerlingen op en bieden kansen aan mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

duurzaamheid
Rene Nijboer Eigenaar

PEFC en FSC® gecertificeerd

Nijboer is FSC® (logo licentie nummer: FSC-C116503) én PEFC gecertificeerd en vraagt al lange tijd van haar houtleveranciers hout- en plaatmaterialen aan te leveren met een legale en verantwoorde herkomst. Tijdens het uitvoeren van ons werk denken we continu hoe we het milieu zo min mogelijk belasten, door o.a. afvalstromen zo klein mogelijk te houden en onze gebouwen optimaal te isoleren.

Bevordering duurzaam bosbeheer in het kader van duurzaam inkopen

Overwegende dat:

• de bossen op onze aarde van onschatbare waarde zijn: 80% van alle dier- en plantensoorten is afhankelijk van het bos. Bos biedt onderdak en werk aan vele honderden miljoen mensen, beschermt ons tegen de gevaren van erosie en overstromingen en de bomen die er groeien leggen tijdens hun groei CO2 vast. Het bos geeft ons daarmee ook een milieuvriendelijke, onuitputtelijke en hernieuwbare grondstof: hout;

• bossen wereldwijd onder druk staan door ontbossing en slecht beheer, is het belangrijk dat bossen ‘duurzaam’ worden beheerd. Door een balans in de ecologische, sociale en economische functies kan het bos voor volgende generaties wèl behouden blijven en de vele functies voor mens en dier blijven vervullen;

• momenteel nog geen 10% van de bossen aantoonbaar duurzaam wordt beheerd, is er een dringende noodzaak om certificering van goed bosbeheer uit te breiden. Een brede acceptatie van verschillende, internationaal erkende, systemen voor certificering van bosbeheer levert de grootste bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van duurzaam bosbeheer;

• Nijboer Interieur & Design B.V. als gebruiker van papier- en houtproducten een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat dit gebruik niet ten koste gaat van het bos en toekomstige generaties en zich daarom wil inspannen om het duurzaam beheren van bossen te bevorderen. Door te vragen naar producten uit duurzaam beheerd bos willen wij een stimulans geven aan de verbetering van het bosbeheer en niet-duurzame vormen van beheer ontmoedigen.

Besluiten wij, Nijboer Interieur & Design B.V., voorkeur te geven aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos kunnen leveren en verklaren wij het volgende:

• Dat wij voldoen aan de internationale, Europese en nationale regelgeving gerelateerd aan CITES voor houtsoorten die vermeld staan in Appendix I t/m III van CITES.

• Wij kopen geen grondstof in uit landen en bossen waarop en UN of relevante EU of nationale sanctie van kracht is.

• Wij gebruiken geen conflicthout binnen onze organisatie.

• Wij kopen voor productgroepen, waarvoor het PEFC DDS geldt, geen houtachtige grondstoffen in afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen.

• In de productgroep waarop het PEFC DDS van toepassing is, wordt geen houtachtige grondstof verwerkt dat afkomstig is uit een bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar plantages.

Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt aangetoond door middel van geloofwaardige, onafhankelijke Chain of Custody-certificering op basis van internationaal overeengekomen eisen en normen. In dit kader erkennen wij PEFC, FSC en keurmerken op basis van gelijkwaardige principes als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos. De directie vraagt dan ook van alle medewerkers van Nijboer Interieur & Design B.V. volledige inzet en betrokkenheid bij de productie en dat vastgestelde procedures gehandhaafd zullen worden zodat wij kunnen waarborgen dat het geleverde product, zoals het omschreven wordt in de offertes aan de eisen voldoet en tot stand gekomen is volgens de vastgestelde procedures.

De directie vraagt dan ook van alle medewerkers van Nijboer Interieur & Design B.V. volledige inzet en betrokkenheid bij de productie en dat vastgestelde procedures gehandhaafd zullen worden zodat wij kunnen waarborgen dat het geleverde product, zoals het omschreven wordt in de offertes aan de eisen voldoet en tot stand gekomen is volgens de vastgestelde procedures.

Plaats: Mariënheem

Datum: 15-11-2013

René Nijboer

Nijboer
nieuwsbrief