Onze impact op de wereld

Duurzaamheid

Het milieu

PEFC en FSC®
gecertificeerd

Tijdens het uitvoeren van ons werk denken we continu na over hoe we het milieu zo min mogelijk kunnen belasten. Dit doen we bijvoorbeeld door afvalstromen zo klein mogelijk te houden en onze gebouwen optimaal te isoleren.

Wij zijn FSC® (logo licentienummer: FSC-C116503) én PEFC gecertificeerd. Dit betekent dat we onze houtleveranciers vragen om hout- en plaatmaterialen te leveren met een legale en verantwoorde herkomst.

Daarom geven wij, Nijboer Interieur & Design B.V., voorkeur aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos leveren en verklaren wij het volgende:

Wij voldoen aan de internationale, Europese en nationale regelgeving gerelateerd aan CITES voor houtsoorten die vermeld staan in Appendix I t/m III van CITES.

Wij kopen geen grondstof in uit landen en bossen waarop een UN of relevante EU of nationale sanctie van kracht is.

Wij gebruiken geen conflicthout binnen onze organisatie.

Wij kopen voor productgroepen waarvoor het PEFC DDS geldt, geen houtachtige grondstoffen in afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen.

In de productgroep waarop het PEFC DDS van toepassing is, wordt geen houtachtige grondstof verwerkt dat afkomstig is uit een bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar plantages.

Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt aangetoond met een geloofwaardige, onafhankelijke Chain of Custody-certificering op basis van internationaal overeengekomen eisen en normen. In dit kader erkennen wij PEFC, FSC en keurmerken op basis van gelijkwaardige principes als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.

De directie vraagt van alle medewerkers van Nijboer Interieur & Design B.V. volledige inzet en betrokkenheid bij de productie. Dit betekent dat vastgestelde procedures gehandhaafd worden, zodat wij kunnen waarborgen dat het geleverde product, zoals het omschreven wordt in de offertes aan de eisen voldoet en tot stand gekomen is volgens de vastgestelde procedures.

Plaats: Mariënheem
Datum: 15-11-2013
René Nijboer

FSC® Beleidsverklaring Arbeidsovoorwaarden

Hierbij verklaart onderstaande bedrijf dat het, in overeenstemming met de sociale, gezondheids- en veiligheidseisen van de FSC Chain of Custody standaard:

  1. bij de toepassing van de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden zal het voldoende rekening houden met de rechten en plichten die vastgelegd zijn in nationale wetgeving, terwijl zij tegelijkertijd aan de doelstellingen van de arbeidsvoorwaarden voldoet, en …
  2. het geen gebruik zal maken van kinderarbeid, en …
  3. het alle vormen van dwangarbeid zal uitbannen, en …
  4. het ervoor zal zorgen dat er geen discriminatie plaatsvindt bij arbeid en beroep, en …
  5. het de vrijheid van vereniging en het effectieve recht op collectieve onderhandelingen zal respecteren.

Namens Nijboer Interieur & Design B.V., René Nijboer, Directeur

Plaats en datum:  Mariënheem, 05-04-2022

Handtekening:

Rene_Nijboer
Scroll naar boven